Trompet Tenorsax Trombone Bugel 2 Bugel Bassen Bugel 3 Slagwerk lol Majorettes Saxen Bariton Hoorn Baritonsax

CMV de Bazuin
bestaat 102 jaar!

Informatie jeugdopleiding

Nieuwe leden
De Bazuin vindt het belangrijk dat het ledental op peil te blijft. Dat gebeurt door middel van schoolconcerten, proeflessen en openbare repetities. Gelukkig blijkt De Bazuin voor de jeugd aantrekkelijk. Jaarlijks meldt zich een aantal kinderen aan om te worden opgeleid als blazer of slagwerker. Al enkele jaren is er de blazersklas van Scala, waarbij jeugdige leden van De Bazuin samen met leden van andere verenigingen zich bekwamen in het samenspel.
Ieder lid van de Bazuin heeft een muziekinstrument nodig. De vereniging verstrekt zonder extra kosten een instrument in bruikleen. Ook schaft de Bazuin de bladmuziek aan.

Opleiding van nieuwe leden
Het duurt even voordat een instrument goed kan worden bespeeld. Daarvoor moeten lessen worden gevolgd. De Bazuin legt de opleiding van nieuwe leden die een blaasinstrument bespelen in handen van Scala Meppel. Velen kennen Scala nog als “de muziekschool”.
Majorettes worden door de vereniging zelf opgeleid.
Om te kunnen doorstromen naar het A-orkest of de slagwerkgroep heeft een nieuw lid muziekdiploma’s nodig.
Er zijn vier muziekdiploma’s: A, B, C en D. De meeste leerlingen behalen het A- en B-diploma. Dat is eigenlijk ook het minimumniveau om in het A-orkest of de slagwerkgroep te kunnen meespelen. De opleiding voor het A- en B-diploma duurt telkens ongeveer twee jaar.
Sommige leerlingen gaan daarna door voor het C-diploma.
Een enkele leerling heeft zoveel talent dat het D-diploma tot de mogelijkheden behoort. Ook de opleiding voor het C- en D-diploma duurt elk ongeveer twee jaar. Een rekensommetje leert dus dat de totale opleiding van het A tot en met het D-diploma zo’n acht jaar kan duren…..


Wat kost het allemaal?
Ieder lid van de Bazuin betaalt contributie. De contributie bedraagt momenteel € 18,-- per maand. (prijspeil 1 mei 2012)
Zoals gezegd, krijgt een leerling zonder verdere kosten een instrument en bladmuziek in bruikleen. Later ook een concertuniform en een straatuniform.

Daarnaast volgt een leerling muzieklessen bij Scala. Het eerste half jaar zijn dat individuele lessen en in het tweede half jaar komen er ensemblelessen bij. Dat gebeurt in de blazersklas.
De kosten van deze muzieklessen bedragen voor het A-diploma op dit moment € 250,-- (lesjaar 2015-2016). Het lesgeld voor het B, C en D-diploma is hoger. Zie daarvoor de brochure van Scala. De extra kosten
voor de blazersklas komen voor rekening van de Bazuin.

Tegemoetkoming
De Bazuin vindt het belangrijk dat de leden muzieklessen volgen bij Scala. Daarom vergoedt de Bazuin een deel van het lesgeld. Natuurlijk worden er wel eisen gesteld. Zo moet de leerling de muzieklessen regelmatig volgen en moet ook uit de rapporten blijken dat de leerling vorderingen maakt. Daarnaast wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich (gaan) inzetten voor activiteiten van de vereniging.
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, levert de leerling (of de ouders) aan het eind van ieder lesjaar de originele factuur in bij de Bazuin. Anders gezegd: eerst zelf aan Scala betalen; indien voldaan aan de voorwaarden een deel van de Bazuin terugontvangen. Zie verder het reglement vergoedingen.

Welk instrument?
Niet iedere leerling kiest hetzelfde instrument. Allereerst is er al een grote tweedeling: een blaasinstrument of een slagwerkinstrument.
Om met het laatste te beginnen: een slagwerkinstrument is meer dan een drumstel! Slagwerkers worden breed opgeleid en moeten verschillende slagwerkinstrumenten kunnen bespelen.

Een tweede grote groep wordt gevormd door de blaasinstrumenten. De Bazuin is een fanfare-orkest. In zo’n orkest komen geen klarinetten of dwarsfluiten voor. Dat betekent dat leerlingen die een dergelijk instrument willen bespelen, niet bij de Bazuin terecht kunnen. De Bazuin verwijst deze leerlingen naar een harmonie-orkest in de omgeving, bijvoorbeeld in Nijeveen of De Wijk. Overigens, in de eerder genoemde Scala-blazersklas worden deze instrumenten wel bespeeld. Dat zijn dan leden van andere verenigingen, die samen met leerlingen van de Bazuin in de blazersklas musiceren.

Bepaalde instrumenten zijn erg populair, bijvoorbeeld de saxofoons. Voor sommige instrumenten hanteert de Bazuin een wachtlijst.
In een fanfare-orkest nemen de bugels een belangrijke plaats in. De Bazuin heeft dan ook steeds behoefte aan leerlingen die voor een bugel kiezen. Verder kunnen leerlingen kiezen voor waldhoorn, trombone, bas, bariton/euphonium of orkestslagwerk.
De keuze wordt in de praktijk voor een belangrijk deel bepaald door de behoefte van de vereniging en de beschikbaarheid van instrumenten.

Wat te doen om lid te worden?
Iemand die lid wil worden, meldt zich aan bij het bestuur van de Bazuin. De eerste maand is een wederzijdse proefmaand, daarna gaat de contributiebetaling in. In overleg wordt een instrumentkeuze gemaakt.
Daarnaast meldt het nieuwe lid dat een instrument wil bespelen zich zelf aan bij Scala, onder vermelding van het gekozen instrument. In verband met de soms beperkte plaatsingsmogelijkheid moet dit tijdig gebeuren.


Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van onze jeugdcoördinatoren van De Bazuin.
Zij zijn bereikbaar per e-mail op het adres jeugdopleiding@bazuinmeppel.nl

Meer informatie over de Bazuin vindt u op de website www.bazuinmeppel.nl

Het email-adres van de Bazuin is info@bazuinmeppel.nl

Chr. Muziekvereniging De Bazuin | info@bazuinmeppel.nl | 06 50 86 83 04 (voorzitter) | 06 31 04 37 36 (secretaris)

privacy | sitemap