Trompet Tenorsax Trombone Bugel 2 Bugel Bassen Bugel 3 Slagwerk lol Majorettes Saxen Bariton Hoorn Baritonsax

CMV de Bazuin
bestaat 102 jaar!

Reglement vergoedingen

CMV De Bazuinâ¨Reglement vergoedingen voor hafabra /majorette opleidingen.

artikel 1
De vereniging draagt bij in de kosten voor muzikale, dan wel majorette opleiding van haar leden. Deze opleiding dient door het bestuur vooraf te worden erkend.

artikel 2
Voorafgaand aan ieder cursusjaar stelt het bestuur het percentage en daarmee de hoogte van de bijdrage in het lesgeld vast. Een cursusjaar is gelijk aan een schooljaar en wordt verder in dit reglement aangeduid als “het cursusjaar”.

artikel 3
De bijdrage kan niet hoger zijn dan 70% van het contributiebedrag dat het betreffende lid in het cursusjaar aan de vereniging heeft betaald.

artikel 4
De bijdrage wordt verleend over ten hoogste 8 cursusjaren.

artikel 5â¨
De uitbetaling van de bijdrage vindt plaats na het cursusjaar, dus achteraf, maar vóór aanvang van het nieuwe cursusjaar als:â¨a. de bijdrage wordt aangevraagd met het daarvoor bestemde declaratieformulier;â¨b. bij het declaratieformulier een kopie van de nota van het opleidingsinstituut is gevoegd;â¨c. de opleiding gedurende het cursusjaar volledig is gevolgd.

artikel 6
Het recht op een bijdrage voor het cursusjaar vervalt als een verzoek daartoe op 31 december volgend op het cursusjaar niet is ingediend.

artikel 7
Op de bijdrage is een terugbetalingsverplichting van toepassing als men de vereniging verlaat. Daarbij wordt een verjaringstermijn van drie jaar gehanteerd. Gedurende dit tijdvak vervalt op 1 januari één derde deel van de terugbetalingsverplichting.

Voorbeeld:â¨Piet volgt de hafabraopleiding in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 en ontvangt ieder jaar een bijdrage van € 60,-. Op 1 januari 2010 beëindigt Piet het lidmaatschap van de vereniging. Hij moet het volgende bedrag terugbetalen:
over 2005 : € 0,00 â¨over 2006 : € 0,00⨠over 2007 : € 0,00⨠over 2008 : 1/3 deel van € 60,- is € 20,- over 2009 : 2/3 deel van € 60,- is € 40,-
Totaal € 60,-

artikel 8
Het bestuur kan op een verzoek van een lid, indien minderjarig vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s), in bijzondere gevallen afwijken van deze regeling.

artikel 9
Het reglement vergoeding lesgeld hafabra / majorette opleidingen wordt afgedrukt op de achterzijde van het in artikel 5a en 5b genoemde declaratieformulier. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de aanvrager in te stemmen met de voorwaarden. Het reglement wordt ook als bijlage bij het aanmeldingsformulier gevoegd.

artikel 10
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de CMV de Bazuin op 24 maart 2010 en maakt na sindsdien deel uit van het huishoudelijk reglement. Het treedt in werking op 1 augustus 2010.

Chr. Muziekvereniging De Bazuin | info@bazuinmeppel.nl | 06 50 86 83 04 (voorzitter) | 06 31 04 37 36 (secretaris)

privacy | sitemap