Privacybeleid

Wij, Christelijke Muziekvereniging De Bazuin, respecteren de privacy van onze leden en de privacy van bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. CMV De Bazuin zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en zal daarom zorgvuldig omgaan met uw gegevens. CMV De Bazuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat CMV De Bazuin in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CMV De Bazuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe met gegevens omgaan, is vastgelegd in onze Privacyverklaring. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactpagina.